Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Workonomic b.v.

Workonomic b.v.
Weverstraat 32
6663 AX Lent

Kvk: 67373097
BTW nr: NL856954391B01

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en iedere overeenkomst tussen Workonomic b.v., en een koper, waarop Workonomic b.v. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Offertes
1. De door Workonomic b.v. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende de op de offerte aangegeven termijn.
2. Een offerte vervalt indien de zaken waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
3. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reiskosten, verzendkosten en administratiekosten, en transportkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Levering en levertijd
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering vanaf het magazijn van Workonomic b.v. te Lent.
2. Indien partijen zijn overeengekomen dat Workonomic de te leveren goederen zal afleveren op een nader met de koper af te spreken adres, vindt leveren plaatsop het moment dat de koper de goederen in ontvangst neemt.
3. Tenzij anders overeengekomen worden de te leveren goederen vervoerd voor rekening en risico van de koper.
4. Het risico van de door Workonomic b.v. te leveren goederen gaat op het tijdstip van levering over op de koper.
5. Indien blijkt dat de koper nog facturen van Workonomic b.v. onbetaald heeft gelaten en de betalingstermijn reeds is verstreken, is Workonomic b.v. gerechtigd de levering uit te stellen tot het moment waarop alle facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken zijn voldaan.
6. De in de offerte genoemde levertijd is een indicatieve levertijd waar Workonomic b.v. in redelijkheid van kan afwijken.

Artikel 4: Garantie
1. Workonomic b.v. garandeert dat de door haar verkochte goederen gedurende een periode van 12 maanden na aflevering vrij zijn van ontwerp-, materiaal-, en fabricagefouten.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de goederen binnen de garantietermijn gebreken vertonen, zal Workonomic b.v. de goederen binnen een redelijke termijn herstellen, met dien verstande dat een termijn van 30 dagen in ieder geval redelijk zal zijn.
3. De garantie vervalt, indien de koper de schade veroorzaakt heeft door een onjuiste behandeling van een gegarandeerd goed. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

Artikel 5: Betaling
1. Voor zover niet is overeengekomen dat betaling vooraf plaatsvindt, dient de betaling voor niet-consumenten te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. De koper is op vanaf het moment waarop verzuim intreedt over het opeisbaar bedrag rente verschuldigd van 1,5% op maandbasis. Gedeelten van een maand worden in dit geval als volledige maand geteld.
2. Workonomic b.v. behoudt zich het recht om bij een bestelling vanaf €2.000,- een aanbetaling te vragen van ten minste 30% van de koopsom.
3. Indien de koper een consument betreft zal Workonomic b.v. de bestelde goederen pas afleveren nadat de koopsom is ontvangen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. De door Workonomic b.v. geleverde goederen blijven eigendom van Workonomic b.v. totdat de koper heeft voldaan aan de volledige betalingsverplichting.
2. Gedurende de periode tussen levering en algehele voldoening rust het risico voor beschadiging en/of teniet gaan van de goederen bij de koper.

Artikel 7: Prijsverhoging
1. Indien Workonomic b.v. een prijs overeenkomt met de koper, is Workonomic b.v. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Workonomic b.v. mag stijgingen in de prijzen van fabrikanten doorberekenen alsmede prijzen verhogen indien valutakoersen en vervoerstarieven stijgen.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Artikel 8: Incassokosten
Indien de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meerderde betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de koper. Onder deze kosten zijn begrepen alle kosten voor sommatie en ingebrekestelling, alsmede de voorschotten en het honorarium van degene die door Workonomic b.v. met de invordering belast is.

Artikel 9: Gebreken, klachttermijn en retourneren
1. De koper dient bij aflevering – of zo spoedig als mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken of de geleverde goederen aan de opdracht beantwoorden. De koper die de geleverde goederen niet binnen 48 uur na levering behoorlijk heeft onderzocht op de deugdelijkheid, wordt geacht de levering te hebben goedgekeurd.
2. Indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de opdracht, dient de koper, indien het een niet-consument betreft, dat binnen 48 nadat hij dit heeft ontdekt, telefonisch of per e-mail aan Workonomic b.v. te melden.
3. De koper die niet een consument is, is gerechtigd de goederen binnen 7 dagen na leveren te retourneren, bij aantoonbare non-conformiteit, nadat hiervoor toestemming is gegeven door Workonomic b.v.

Artikel 10: Bedenktijd consument koper bij koop op afstand
1. Indien de koper een consument is, heeft de koper het recht om gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de goederen de goederen zonder opgaaf van reden te retourneren.
2. Indien de koper de geleverde goederen wil retourneren dient de koper eerst een retourmelding te doen bij Workonomic b.v.
3. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen. De goederen dienen, indien mogelijk, in de originele verpakking retour gestuurd te worden. De koper dient zelf de kosten te dragen voor de retournering.
4. Indien de consument de goederen op de juiste wijze en binnen de wettelijke zichttermijn geretourneerd heeft, dan zal Workonomic b.v. de goederen binnen 14 dagen na ontvangst of na ontvangst van bewijs van een retourzending restitueren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken aan geleverde goederen geldt de aansprakelijkheid zoals beschreven in Artikel 4.
2. Workonomic b.v. is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper ingeval van een niet-tijdige  of ondeugdelijke levering.

Artikel 12: Overmacht
1. Workonomic b.v. heeft het recht zich te beroepen op overmacht als de omstandigheden dusdanig zijn dat nakoming van een verbintenis onmogelijk is en dit niet aan Workonomic b.v. toe te rekenen is.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden zoals natuurrampen, computerstoringen, stakingen in bedrijven van leveranciers van Workonomic b.v., niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Workonomic b.v. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en ander verplichtingen van Workononomic b.v. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Workonomic b.v. niet mogelijk is, langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot betaling van schadevergoeding bestaat.

Artikel 13: Geschillen
De rechtbank te Gelderland is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen die voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij de wet dwingend de bevoegdheid van een andere bevoegde rechter voorschrijft.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen koper en Workonomic b.v. is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Slotbepalingen
1. Workonomic b.v. is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Workonomic b.v. zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens koper in werking, zodra de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem zijn toegezonden.
2. De ongeldigheid, nietigheid of vernietigbaarheid van (een deel van) enige bepaling van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de koopovereenkomst en/of van deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende (delen van) bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen.

Versie april 2017